was successfully added to your cart.

Opvang en onderwijs

algemeen bijzondere scholen

Algemeen bijzondere scholen

By | Kind, Opvang en onderwijs

Wellicht heb jij een bepaalde visie op onderwijs en wil je liever dat je kindje naar een basisschool met bij zonder onderwijs gaat. Je kunt dan kiezen uit het Jenaplan, Daltononderwijs, Montessorionderwijs, Freinetonderwij s en het Vrije Schoolonderwijs.

De keuze voor een algemeen bijzondere school is heel persoonlijk. Begin op tijd met het verzamelen van informatie over de basisscholen uit jouw omgeving . Dit kun je bijvoorbeeld doen door naar informatieavonden te gaan, een les bij te wonen en met andere ouders te praten.

Jenaplan

Visie: Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, groepsleiders en ouders omvat. Bij deze vorm van onderwijs ligt de nadruk niet op onderwijsdoelen, maar vooral op opvoedingsdoelen. Kinderen leren vreedzaam omgaan met verschillen zoals capaciteit, leeftijd, ras, sekse en achtergrond. Deze onderwijsvorm gaat uit van het idee dat kinderen van elkaar kunnen leren, juist omdat ze zo verschillend zijn.

Samenstelling: Kinderen op deze school functioneren in stamgroepen. Binnen deze stamgroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. Elke stamgroep heeft een eigen groepsruimte die zoveel mogelijk op een huiselijke manier is ingericht. Kinderen voelen zich dan thuis en ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen plek.

Bijzonderheden: Bij het Jenaplan is Wereldoriëntatie een belangrijk vormingsgebied. Kinderen leren onder andere omgaan met natuur, mensen dichtbij en ver weg en met vragen rond de zin van het leven. Kinderen gaan onderzoeken en op ontdekkingstocht, vaak in de vorm van projecten. Cijfers worden niet gegeven op het Jenaplan. Rapporten zijn een schriftelijke rapportage.

www.jenaplan.nl

Daltononderwijs

Visie: Het Daltononderwijs streeft naar individualisering van het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te zijn, initiatief te nemen en samen te werken met andere kinderen. Daltonscholen kiezen in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge mens en geven vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden. Hiermee worden kinderen tot een goed functionerende burger in de samenleving gevormd.

Samenstelling: De kleuterklas bestaat uit vier- tot zesjarigen. Groep één en twee zijn dus samengevoegd. Vanaf groep drie zitten kinderen met leeftijdsgenoten in één klas. Het kan voorkomen dat in een lokaal twee klassen zitten. Elke groep heeft wel zijn eigen lessen, maar kinderen leren ook met kinderen van een andere leeftijd omgaan.

Bijzonderheden: In het Daltononderwijs is leren onder eigen verantwoordelijkheid een belangrijk speerpunt. Hoe verder een kind in het leerproces is gevorderd hoe meer de leraar de rol van een begeleider krijgt. Kinderen krijgen hierbij individuele taken en het is aan hen om deze zelfstandig in te plannen en af te ronden.

www.dalton.nl

Montessorionderwijs

Visie: De Montessorimethode gaat er vanuit dat het kind zichzelf ontwikkelt, zolang er maar een uitdagende en voorbereide omgeving is die tot handelen uitnodigt. Leerlingen worden systematisch geobserveerd tijdens de gehele ontwikkeling. Ze krijgen taken die op hun individuele niveau zijn afgesteld. De kinderen bepalen zelf de volgorde van de taken.

Samenstelling: Een klas bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen. Maria Montessori zag dit als essentieel belang voor de harmonische ontwikkeling. Je herkent wel het probleem dat je altijd de jongste of oudste was. Op deze manier is elk kind een keer de jongste, middelste en oudste.

Bijzonderheden: Kinderen kiezen aan het begin van de dag zelf met welk materiaal ze willen werken. Daarnaast kiezen zij er zelf voor of ze dit in groepjes of individueel willen doen. Alle materialen zijn door Maria Montessori zelf ontwikkeld en passen dus precies in deze lesmethode.

www.montessori.nl

Freinetonderwijs

Visie: Het Freinetonderwijs is een creatieve en flexibele onderwijsvorm waarbij het kind centraal staat in zijn eigen leef- en belangensfeer. Freinet wilde de relatie tussen cultuur en natuur herstellen door de noodzakelijke cultuurvaardigheden te laten leren vanuit directe omgang met een onderzoek in de natuur.

Samenstelling: Freinetonderwijs heeft diverse groepsvormen. Meestal vind je in een groep twee of meer leerjaren.

Bijzonderheden: In de Freinetschool is een van de belangrijkste technieken de vrije tekst. Kinderen kunnen ongedwongen over ervaringen of fantasie schrijven. Verder zijn concrete arbeid en het leren uit de ervaringen nauw verbonden. Op een Freinetschool vind je tal van werkhoeken en werkplekken, zowel binnen als buiten.

www.freinet.nl

Vrije School-onderwijs

Visie: De Vrije School legt de nadruk op vaardigheden die voor een kind blijvend van belang zijn. Kinderen worden gestimuleerd zich intellectueel, sociaal, creatief, muzikaal en ambachtelijk te ontwikkelen. Niet alleen kennis is dan belangrijk, maar het gaat hierbij ook om de ontplooiing tot een zelfstandig individu.

Samenstelling: In de kleuterklas zitten kinderen van vier tot zes jaar in een groep. Het vrije spel en de ontwikkeling van de fantasie worden benadrukt. Vanaf groep drie wordt ernaar gestreefd dat een vaste leerkracht de kinderen begeleidt. Als het mogelijk is, heeft een groep dezelfde leerkracht tot groep acht. Een vaste leraar kan de ontwikkelingen van een kind goed volgen.

Bijzonderheden: Elk leerjaar heeft een eigen thema. Sprookjes, fabels, Oude Testament, Germaanse mythologie, Geschiedenis van oude culturen, Romeinen en Middeleeuwen. De Vrije School is toegankelijk voor elk kind, ongeacht de afkomst en de religieuze- of levensovertuiging van de ouders. Aan elke Vrij School zijn één of meer peutergroepen verbonden.

www.vrijescholen.nl

soorten basisscholen

Soorten basisscholen

By | Kind, Opvang en onderwijs

Wanneer je kindje tussen de twee en drie jaar is, komt hoe dan ook het moment dat je een basisschool moet kiezen. Je kunt dan kiezen uit diverse onderwijssystemen. Er is openbaar en bijzonder onderwijs. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs.

Openbare basisscholen

Openbare basisscholen zijn voor elk kind toegankelijk. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Is er geen plek op een openbare school? Dan moet de gemeente zorgen dat de leerling naar een andere openbare school kan.

Bijzonder onderwijs

Op een school voor bijzonder onderwijs krijgt jouw kind les vanuit een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Zo zijn er bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en hindoeïstische scholen.

Algemeen bijzondere scholen

Algemeen bijzondere scholen geven les op grond van hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet op basis van godsdienst of levensbeschouwing. Voorbeelden zijn: montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en vrije scholen.

Brede scholen

Brede scholen werken nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of kinderopvang. Op sommige brede scholen krijgen leerlingen ook extra taallessen of zijn er extra activiteiten na schooltijd. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.

Scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen soms niet naar een ‘gewone’ basisschool. Op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo-school) zijn de groepen kleiner en krijgen leerlingen meer begeleiding. Scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen) zijn bedoeld voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ernstige gedragsproblemen.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet passend onderwijs.

peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

By | Kind, Opvang en onderwijs

Wanneer je kindje twee jaar is geworden kun je hem langzaam voorbereiden op de peuterspeelzaal. Je kunt samen met hem boekjes bekijken, maar ook eens een ochtendje langsgaan bij een peuterspeelzaal bij jou in de buurt.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je je kindje naar een peuterspeelzaal brengt. Het kan zijn dat je thuis te weinig speelruimte hebt, er geen speelkameraadjes in de buurt wonen of je wilt gewoonweg een paar uurtjes voor jezelf. Je kindje kan naar een peuterspeelzaal vanaf 2,5 jaar. De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen tot hooguit vier jaar. Meestal zijn deze ’s morgens open. In een peuterspeelzaal krijgt je kindje de kans om leeftijdgenootjes te ontmoeten. Verder leert hij, naast het samen spelen, ook ruzies op te lossen, elkaar te helpen en te troosten.

Je kindje komt in een groep terecht van ongeveer twaalf kinderen. De eerste keren blijf je bij je kindje. Daarna kan hij alleen worden gelaten en wordt de lengte van het verblijf langzaam opgebouwd. Je kindje begint met een half uurtje totdat hij een hele ochtend alleen kan zijn in de peuterspeelzaal.

Een ochtend in de peuterspeelzaal

Wanneer je kindje bij de peuterspeelzaal komt, krijgt hij de tijd om vrij te spelen. In een peuterspeelzaal is altijd veel speelgoed aanwezig zodat elk kindje kan doen wat hij zelf wil. Wil je kindje liever niet zelf spelen, maar een boek lezen of een puzzel maken, dan kunnen de leidsters hem hiermee helpen. In een peuterspeelzaal krijgen kinderen materiaal en activiteiten aangeboden die hun ontwikkeling stimuleren. Zo worden op bepaalde tijdstippen creatieve activiteiten aangeboden zoals kleuren en plakken. Na het spelen ruimen de kinderen samen met de begeleiding het speelgoed op. Eten en drinken, dat je zelf aan je kindje moet meegeven, gebeurt vervolgens in een kring. Na het eten is het tijd om de ochtend af te sluiten met leuke liedjes.

Professioneel

De werkwijze op de peuterspeelzalen komt voort uit een pedagogische visie. Deze is terug te vinden in het pedagogisch werkplan bij de peuterspeelzaal en wordt uitgevoerd door gediplomeerde leidsters. Bij een eerste kennismaking met een peuterspeelzaal bij jou in de buurt kun je het werkplan inzien.

Tip

Het komt regelmatig voor dat een peuterspeelzaal een wachtlijst heeft. Meld je kindje daarom op tijd aan!

 

kosten kinderopvang

Kosten kinderopvang

By | Kind, Opvang en onderwijs

De kinderopvangorganisaties hanteren vaak wel vergelijkbare tarieven. Maar let op. Het kan enorm verschillen wat je voor die prijs krijgt. Denk aan het aantal uur opvang per dag, het aantal weken opvang in het jaar, moet je zelf luiers meenemen, of voeding meenemen? Kom niet voor verrassingen te staan.

Een bijdrage in de kosten van het rijk (Kinderopvangtoeslag)

Gaan je kinderen naar een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of een gastouder? Dan kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst vind je alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. In elk geval moet het kinderopvangcentrum of de gastouder geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Je kunt alleen toeslag krijgen voor gewerkte uren (rekening houdend met reistijd en verplichte pauzes) van de minst verdienende en voor maximaal 230 uur per maand per kind. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Een proefberekening maken

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op toeslagen.nl

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je aan op www.toeslagen.nl. Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst/ Toeslagen een verwerkingstijd van 8 weken nodig. Vraag achteraf kinderopvangtoeslag aan? Dan kun je alleen nog toeslag krijgen als je dat doet binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kun je wel achteraf doorgeven.

Tip

Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis!

kinderopvang

Kinderopvang

By | Kind, Opvang en onderwijs

Minder dan vijfendertig jaar geleden was kinderopvang nog iets waarvoor gestreden werd. de actiegroep ‘dolle Mina’ bepleitte begin jaren zeventig gratis kinderopvang in het kader van hun ‘werkende wijvenplan’. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is er veel veranderd. Het merendeel van de vrouwen werkt nu buitenshuis en kinderopvang is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving.

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagverblijven, oftewel crèches, naschoolse en buitenschoolse opvangcentra en gastouders. De keuze die je maakt is heel persoonlijk: iedere ouder heeft eigen voorkeuren en elk kind is anders. Elke vorm van kinderopvang legt ook weer eigen accenten.

De geregistreerde kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus staan allemaal garant voor een goede kwaliteit. Laat daarom bij je keuze vooral ook je gevoel spreken. Het gaat immers om de opvoeding en verzorging van jouw kind.

Hier volgt in het kort alle relevante informatie over kinderopvang: welke soorten zijn er en wat is het verschil? Welke soort past het best bij jou en jouw kind en hoe kom je tot een verantwoorde keuze? Wanneer je meer informatie wilt, of snel een overzicht wilt hebben van de opvangmogelijkheden bij jou in de buurt, kijk dan op de website van kinderopvangonline: marktplaats en trefpunt voor kinderopvang. De service van Kinderopvangonline is volledig gratis.

Kinderdagverblijf

Opvang in een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van zes à acht weken tot vier jaar. De meeste kinderdagverblijven zijn open van maandag tot en met vrijdag van acht tot zes uur. Sommige kinderdagverblijven zijn een aantal weken per jaar gesloten, bijvoorbeeld rond kerstmis of in de zomer. In kinderdagverblijven worden de kinderen in groepen opgevangen. De groepssamenstelling kan variëren van kinderen met nagenoeg dezelfde leeftijd (horizontale groep) tot groepen met kinderen van nul tot vier jaar (verticale groep). Alleen bij geregistreerde centra is kwaliteit gegarandeerd en bestaat de mogelijkheid tot een tegemoetkoming in de kosten door de overheid (de kinderopvangtoeslag).

Tip

Ga langs bij verschillende kinderdagverblijven en luister goed naar je gevoel. Hoe is de sfeer, hoe gaan de leidsters met de kinderen om, ogen de kinderen tevreden? Vraag ook hier om referenties. Je kunt bijvoorbeeld ouders die je tegenkomt, vragen naar hun ervaringen.

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO), ook wel naschoolse opvang genoemd, is de opvang van kinderen vanaf vier jaar tot het einde van hun basisschooltijd. De opvang geschiedt op de uren overdag dat de kinderen niet op school zitten en tijdens vakanties. De groepen bestaan meestal uit zo’n twaalf tot twintig kinderen. In de buitenschoolse opvang kunnen kinderen hun vrije tijd op een prettige manier doorbrengen. Regelmatig worden ook uitstapjes of speciale activiteiten georganiseerd. Altijd is er opvoedkundige begeleiding aanwezig en hebben de kinderen de ruimte om leuke dingen te doen.

Tip

Scholen hebben een inspanningsverplichting om buitenschoolse opvang te leveren. Die verplichting biedt echter geen garantie op een plek. Geef je kind op tijd op en mocht het niet lukken dan is een gastouder een goed alternatief.

Gastouderopvang

Een gastouder regel je via een gastouderbureau. Gastouderopvang is de opvang door een oppas van kinderen van nul tot dertien jaar. De opvang kan plaatsvinden in het huis van de kinderen of bij de oppas thuis. Als de oppas geregistreerd staat in het Landelijke Register Kinderopvang, dan komen de ouders van de kinderen in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk (Kinderopvangtoeslag). Daarvoor moet de oppas aan een aantal kwalificatie eisen voldoen. Zo dient zij bijvoorbeeld in het bezit te zijn van een relevant diploma, een EHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent Gedrag. Vanwege de hoge mate van flexibiliteit van gastouderopvang wordt deze vorm veel gebruikt door mensen die geen standaard werktijden hebben. Andere voordelen van gastouderopvang zijn bijvoorbeeld de flexibiliteit, de kleinschalige opzet, de rust en de persoonlijke aandacht van een oppas. Gastouders zijn vaak dames uit de buurt. Alleen wanneer een gastouder is aangesloten is bij een gastouderbureau kom je in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Gastouderopvang kan ook in combinatie met een andere vorm van kinderopvang (kinderdagverblijf of BSO). Voor de kinderopvangtoeslag maakt dat niet uit.

Tip

heb je al een oppas? Vraag een gastouderbureau of ze voldoet aan de voorwaarden en zo niet? Vraag wat zij kunnen doen om daarvoor te zorgen. Het ene gastouderbureau komt hier financieel veel meer in tegemoet dan het andere.

Peuterspeelzaal

Vanaf tweejarige leeftijd, krijgen kinderen meer belangstelling voor elkaar en gaan ze samen spelen. Gaat je kind niet naar een crèche of gastouder? Dan kun je de peuterspeelzaal overwegen. Meestal zijn deze ’s ochtends open. Je kind kan naar een peuterspeelzaal vanaf 2,5 jaar. De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen tot hooguit vier jaar. In een peuterspeelzaal krijgen kinderen materiaal en activiteiten aangeboden die hun ontwikkeling stimuleren. Sinds kort vallen alle peuterspeel zalen onder de Wet kinderopvang. Daarmee wordt er een enorme professionaliseringsslag gemaakt onder de peuterspeelzalen. Daar waar vroeger het materiaal en de veiligheid van peuterspeelzalen nog wel eens te wensen overliet, moet nu elke peuterspeelzaal aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderdagverblijven. Je krijgt overigens (nog) geen kinderopvangtoeslag voor deze vorm van kinderopvang.