Wellicht heb jij een bepaalde visie op onderwijs en wil je liever dat je kindje naar een basisschool met bijzonder onderwijs gaat. Je kunt dan kiezen uit het Jenaplan, Daltononderwijs, Montessorionderwijs, Freinetonderwijs en het Vrije Schoolonderwijs.

De keuze voor een algemeen bijzondere school is heel persoonlijk. Begin op tijd met het verzamelen van informatie over de basisscholen uit jouw omgeving . Dit kun je bijvoorbeeld doen door naar informatieavonden te gaan, een les bij te wonen en met andere ouders te praten.

Jenaplan
Visie: Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, groepsleiders en ouders omvat. Bij deze vorm van onderwijs ligt de nadruk niet op onderwijsdoelen, maar vooral op opvoedingsdoelen. Kinderen leren vreedzaam omgaan met verschillen zoals capaciteit, leeftijd, ras, sekse en achtergrond. Deze onderwijsvorm gaat uit van het idee dat kinderen van elkaar kunnen leren, juist omdat ze zo verschillend zijn.

Samenstelling: Kinderen op deze school functioneren in stamgroepen. Binnen deze stamgroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. Elke stamgroep heeft een eigen groepsruimte die zoveel mogelijk op een huiselijke manier is ingericht. Kinderen voelen zich dan thuis en ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen plek.

Bijzonderheden: Bij het Jenaplan is Wereldoriëntatie een belangrijk vormingsgebied. Kinderen leren onder andere omgaan met natuur, mensen dichtbij en ver weg en met vragen rond de zin van het leven. Kinderen gaan onderzoeken en op ontdekkingstocht, vaak in de vorm van projecten. Cijfers worden niet gegeven op het Jenaplan. Rapporten zijn een schriftelijke rapportage.

jenaplan.nl

Daltononderwijs
Visie: Het Daltononderwijs streeft naar individualisering van het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te zijn, initiatief te nemen en samen te werken met andere kinderen. Daltonscholen kiezen in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge mens en geven vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden. Hiermee worden kinderen tot een goed functionerende burger in de samenleving gevormd.

Samenstelling: De kleuterklas bestaat uit vier- tot zesjarigen. Groep één en twee zijn dus samengevoegd. Vanaf groep drie zitten kinderen met leeftijdsgenoten in één klas. Het kan voorkomen dat in een lokaal twee klassen zitten. Elke groep heeft wel zijn eigen lessen, maar kinderen leren ook met kinderen van een andere leeftijd omgaan.

Bijzonderheden: In het Daltononderwijs is leren onder eigen verantwoordelijkheid een belangrijk speerpunt. Hoe verder een kind in het leerproces is gevorderd hoe meer de leraar de rol van een begeleider krijgt. Kinderen krijgen hierbij individuele taken en het is aan hen om deze zelfstandig in te plannen en af te ronden.

dalton.nl

Montessorionderwijs
Visie: De Montessorimethode gaat er vanuit dat het kind zichzelf ontwikkelt, zolang er maar een uitdagende en voorbereide omgeving is die tot handelen uitnodigt. Leerlingen worden systematisch geobserveerd tijdens de gehele ontwikkeling. Ze krijgen taken die op hun individuele niveau zijn afgesteld. De kinderen bepalen zelf de volgorde van de taken.

Samenstelling: Een klas bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen. Maria Montessori zag dit als essentieel belang voor de harmonische ontwikkeling. Je herkent wel het probleem dat je altijd de jongste of oudste was. Op deze manier is elk kind een keer de jongste, middelste en oudste.

Bijzonderheden: Kinderen kiezen aan het begin van de dag zelf met welk materiaal ze willen werken. Daarnaast kiezen zij er zelf voor of ze dit in groepjes of individueel willen doen. Alle materialen zijn door Maria Montessori zelf ontwikkeld en passen dus precies in deze lesmethode.

montessori.nl

Freinetonderwijs
Visie: Het Freinetonderwijs is een creatieve en flexibele onderwijsvorm waarbij het kind centraal staat in zijn eigen leef- en belangensfeer. Freinet wilde de relatie tussen cultuur en natuur herstellen door de noodzakelijke cultuurvaardigheden te laten leren vanuit directe omgang met een onderzoek in de natuur.

Samenstelling: Freinetonderwijs heeft diverse groepsvormen. Meestal vind je in een groep twee of meer leerjaren.

Bijzonderheden: In de Freinetschool is een van de belangrijkste technieken de vrije tekst. Kinderen kunnen ongedwongen over ervaringen of fantasie schrijven. Verder zijn concrete arbeid en het leren uit de ervaringen nauw verbonden. Op een Freinetschool vind je tal van werkhoeken en werkplekken, zowel binnen als buiten.

freinet.nl

Vrije School-onderwijs
Visie: De Vrije School legt de nadruk op vaardigheden die voor een kind blijvend van belang zijn. Kinderen worden gestimuleerd zich intellectueel, sociaal, creatief, muzikaal en ambachtelijk te ontwikkelen. Niet alleen kennis is dan belangrijk, maar het gaat hierbij ook om de ontplooiing tot een zelfstandig individu.

Samenstelling: In de kleuterklas zitten kinderen van vier tot zes jaar in een groep. Het vrije spel en de ontwikkeling van de fantasie worden benadrukt. Vanaf groep drie wordt ernaar gestreefd dat een vaste leerkracht de kinderen begeleidt. Als het mogelijk is, heeft een groep dezelfde leerkracht tot groep acht. Een vaste leraar kan de ontwikkelingen van een kind goed volgen.

Bijzonderheden: Elk leerjaar heeft een eigen thema. Sprookjes, fabels, Oude Testament, Germaanse mythologie, Geschiedenis van oude culturen, Romeinen en Middeleeuwen. De Vrije School is toegankelijk voor elk kind, ongeacht de afkomst en de religieuze- of levensovertuiging van de ouders. Aan elke Vrij School zijn één of meer peutergroepen verbonden.

vrijescholen.nl